Geïntegreerde auti-werking

We kiezen er bewust voor om onze leerlingen met autisme te integreren in de verschillende klassen en opleidingen van OV2 en OV3.

Uitgaand van de mogelijkheden en talenten van elke leerling, proberen we hen de nodige competenties bij te brengen zodat zij zich later, ieder op hun eigen manier, kunnen integreren in de maatschappij.

Leerlingen met autisme die kiezen voor een opleiding in OV2 of OV3, volgen hetzelfde programma als de andere leerlingen in de klas.

Waar nodig, bieden wij hen de nodige structuur, verheldering en visualisering of individuele begeleiding.

We hebben bij leerlingen met autisme ook extra aandacht voor de transfer van vaardigheden van de school naar een stageplaats, werkplek en thuis.

Daarnaast hebben leerlingen met autisme soms nood aan bijkomende ondersteuning onder de vorm van medische begeleiding, kinesitherapie, logopedie, ergotherapie of sociale vaardigheidstraining. Deze extra begeleiding kan individueel of in klasverband worden georganiseerd.

Leerlingen die kiezen voor de geïntegreerde auti-werking komen terecht in een gewone klas van het buitengewoon onderwijs.

Net als alle andere leerlingen wordt ook hen de mogelijkheid geboden om zich zo ruim mogelijk te ontplooien. Sportdagen, didactische uitstappen, bedrijfsbezoeken, stages en meerdaagse uitstappen behoren, mits een goede begeleiding, ook voor hen tot de mogelijkheden.

Regelmatig overleg met ouders is een absolute noodzaak. Enkel op deze manier kunnen we voor elke leerling een individueel leertraject uitstippelen op maat.

De geïntegreerde auti-werking in opleidingsvorm 2

Jongens en meisjes van 13 tot 21, die naast een autismespectrumstoornis (ASS)  ook een matige mentale handicap hebben, kunnen in opleidingsvorm 2 (OV2) terecht.

In deze opleidingsvorm worden zij voorbereid om later te kunnen functioneren in een beschermd leef- en arbeidsmilieu.

In fase 1 van OV2 wordt binnen het vak Algemene en sociale vorming (ASV) de nodige aandacht geschonken aan de verdere ontwikkeling van rekenvaardigheden en taalvaardigheden. Er is ruimte voor het expliciet bijbrengen van sociale vaardigheden en het leren omgaan met emoties.

Daarnaast wordt in de lessen Beroepsgerichte vorming (BGV) kennis gemaakt met de verschillende vaardigheden, technieken en materialen waar leerlingen in de latere werksituatie mee geconfronteerd worden.

In fase 2 van opleidingsvorm 2 ligt het accent tijdens de lessen ASV op de voorbereiding op het latere leven: training van sociale en maatschappelijke vaardigheden zoals koken, computergebruik, budgetbeheer, openbaar vervoer, het afhandelen van correspondentie.

Met het oog op integratie in de huidige maatschappij wordt een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid nagestreefd op het vlak van wonen, werken en deelname aan het sociaal maatschappelijk leven.

Tijdens de lessen BGV volgt er een doorgedreven arbeidstraining die leerlingen moet klaarstomen om later te werken in een beschutte werkplaats. Tijdens deze tweede opleidingsfase worden ook de nodige stages voorzien.

Klik hier voor meer info i.v.m. onze: Specifieke auti-werking en Type 9-werking