Specifieke auti-werking

xauti copyDoelgroep

Jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) waarvan verwacht wordt dat ze als volwassene niet in staat zullen zijn om arbeid te verrichten in een normaal of beschermd werkmilieu, (her)oriënteren we als schoolteam naar een A-klas binnen opleidingsvorm 1.

Einddoelstelling van de opleiding is dus niet noodzakelijk tewerkstelling, wel het streven naar een geïndividualiseerde oplossing.


Uitgaand van de interesses en talenten van een leerling en rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, wordt er samen met ouders gekeken naar een zinvolle dagbesteding. Deze kan zich situeren binnen een dagcentrum of de vorm aannemen van vrijwilligerswerk.

Dit houdt in dat ze aangepast aan hun niveau, tempo en interesse werk verrichten in een beschermde omgeving.

Indien alsnog een tewerkstellingsmogelijkheid aanwezig is in het normale arbeidscircuit of een beschermde werkomgeving, kan de opleiding individueel aangepast worden en gericht worden op die tewerkstelling.

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun latere leef- en werkomgeving, bieden we hen een opleiding waarin persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid centraal staat.
Om optimaal tegemoet te komen aan de zorgvraag van elke leerling, stippelen we voor elk van hen een leertraject op maat uit.


Er wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van schoolse vaardigheden.

Er is ruimte voor het expliciet bijbrengen van sociale en functionele vaardigheden (budgetbeheer, kennis van openbare diensten, enz.) die moeten bijdragen tot een volwaardige integratie in de maatschappij.

Daarnaast is er aandacht voor huishoudelijke activiteiten zoals koken, wassen,  persoonlijke hygiëne …


Door het aanbieden van ateliers, werken op verplaatsing ontwikkelen we bij onze leerlingen de nodige werk- en technische vaardigheden die onontbeerlijk zijn als zij later stappen naar werk willen zetten.

Leerlingen die naar een dagcentrum georiënteerd worden, kunnen vanaf 18 jaar via een sociaal maatschappelijke training kennismaken met de atelierwerking binnen het dagcentrum van hun keuze.

Andere leerlingen krijgen via werken op verplaatsing en stage de mogelijkheid om kennis te maken met een bepaalde job of organisatie.


Tegelijkertijd kan er worden gekeken welke competenties nog ontbreken om binnen een job of organisatie te functioneren als vrijwilliger. Deze competenties kunnen in de mate van het mogelijke aangeleerd worden in de klas.

In een latere fase kunnen leerlingen gedurende langere tijd op stage zodat zij de aangeleerde vaardigheden kunnen inoefenen in een levensechte situatie om zo de overgang naar de latere leefsituatie zo klein mogelijk te maken.

Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om net als leeftijdsgenoten deel te nemen aan sportdagen en didactische uitstappen. Ortho-pedagogisch klimaat

Het hanteren van een voorspelbare structuur, zorgt samen met de nodige visuele ondersteuning, verduidelijking en verheldering, voor een veilig leerklimaat.

Er is aandacht voor de sensoriële gevoeligheden en noden van elke leerling.

De natuurlijke en/of opgezette structuur:

  • schenkt vertrouwen, rust en veiligheid
  • schept duidelijkheid en voorspelbaarheid
  • zorgt voor een gunstig leerklimaat
  • vergemakkelijkt de transfer

De structuurverlening gebeurt:

  • in tijd
  • in ruimte
  • in de relaties met anderen

Verhelderen van (sociale) situaties zorgt voor een beter begrip van de wereld rondom ons.

Door visualisatie via roosters, schema’s met foto’s, picto’s, staakwoorden en een agenda wordt het zich eigen maken van deze wereld sterk bevorderd.

Een individueel handelingsplan maakt dat er een opleiding op maat kan worden voorzien die gericht is op een zo groot mogelijke integratie in de maatschappij.

Onze speciale aandacht gaat hierbij uit naar de transfer van competenties en de continuïteit van de begeleiding binnen de opleiding.

Om de goede werking van een auti-klas te verzekeren staat er een multidisciplinair team klaar van leerkrachten, leerlingbegeleiders, kinesist, logopedist, ergotherapeut, verpleegster en opvoedsters.

De leerling wordt steeds begeleid door gespecialiseerde mensen die regelmatig specifieke bijscholing volgen.

De auti-werking wordt gekenmerkt door een intensieve samenwerking met de leerling, zijn ouders en het netwerk van de  leerling. We hechten veel belang aan intensief overleg met ouders en externe hulpverleners, zowel tijdens formele overlegmomenten als informele contacten. Zo kan samen bekeken worden wat elke leerling nodig heeft om zijn toekomst te verwezenlijken.

Klik hier voor meer info i.v.m. onze: wwwwwwwwwwww Geïntegreerde auti-werking OV2 -OV3 en Type 9-werking