Leerlingbegeleiding

xleerlingbegeleiding copyOnze cel leerlingbegeleiding is een multidisciplinair team dat werkt onder leiding van de directie.

Juf Heidi, juf Elke, juf Shannen en juf Annelies coördineren de bijzondere begeleiding van leerlingen. Ze volgen de speciale hulpvragen op van ouders en ondersteunen het schoolteam bij de dagelijkse begeleiding.

Dit team komt wekelijks samen voor de leerlingenbespreking. Het begeleidend Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) wordt ook elke week betrokken bij het overleg.

Onze leerlingbegeleiding zorgt voor preventie en remediëring op vlak van leren en studeren, gedragsmatige begeleiding en socio-emotionele begeleiding. Dit doen ze op schoolniveau, leerkrachtenniveau en op leerling niveau.

De preventieve opdracht bestaat erin acties te ondernemen zodat zoveel mogelijk jongeren zo goed mogelijk functioneren op school. Remediëring houdt de systematische begeleiding en opvolging rond specifieke probleemsituaties in.

Het begeleiden van leerlingen op school vindt plaats op verschillende domeinen.

Het 1ste domein betreft het leren en studeren van de leerlingen. Het gaat hier onder andere over de opvolging van gegevens uit evaluatie, leerproblemen, taalachterstand en studiebegeleiding.

Het 2de domein betreft gedragsmatige begeleiding van de leerlingen. Hier moet eerst een onderscheid gemaakt worden of het om een gedragsprobleem of een gedragsstoornis gaat, alvorens de opvolging te bepalen.

Het 3de domein betreft de socio-emotionele begeleiding van de leerlingen. Het gaat hier over acties om het welbevinden bij de jongeren te verhogen, het begeleiden van leerlingen die grensoverschrijdend gedrag stellen, spijbelproblemen, pestproblemen, …

De leerlingbegeleider werkt op verschillende niveaus.

Op schoolniveau De leerlingbegeleider zorgt mee voor het ontwikkelen en implementeren van het leerlingenbeleid op school. De leerlingbegeleider werkt mee aan de actualisatie van het luik ‘leerlingbegeleiding’ in het schoolwerkplan en het schoolreglement.

De leerlingbegeleider werkt preventief door enerzijds te zorgen voor een goed leef – en leerklimaat op school (bijvoorbeeld via projecten: preventieprojecten rond agressie, drugs, pesten, seksualiteit, cyberpesten, …) en anderzijds door te anticiperen op vragen van leerlingen, het differentiëren in de aanpak ervan en het optimaliseren van het didactisch handelen van de leerkracht.

De leerlingbegeleider werkt remediërend door op zoek te gaan naar een gepaste aanpak (op maat) wanneer er zich moeilijkheden/problemen voordoen bij leerlingen en/of leerkrachten.

De leerlingbegeleider maakt deel uit van de cel leerlingbegeleiding (= een structurele vorm van overleg waar er afspraken gemaakt worden op leerling-, leerkracht- en schoolniveau).

Op de cel houdt men zich bezig met het ontwikkelen, begeleiden, coördineren en sturen van begeleidingsinitiatieven. De leerlingbegeleider onderhoudt een efficiënte relatie met het CLB (informeren, consulteren, overleggen, samenwerken, …). De leerlingenbegeleider verzorgt (in samenspraak met directie) de relaties met de derde lijn zorg en kijkt erop toe dat de afspraken die met deze instanties werden gemaakt ook worden nageleefd (contacten met time-out projecten en allerlei andere externe hulpverleningsdiensten). De leerlingbegeleider maakt (in samenspraak met de directie) afspraken over de communicatie met de ouders/instellingen.

De leerlingbegeleiding overlegt (dagelijks) met de directie over belangrijke en problematische dossiers. Op leerkrachtenniveau De leerlingbegeleider heeft dagelijks contact met de leerkrachten en met het ondersteunend personeel.

Neem je graag contact met ons op? Klik hier!