Type basisaanbod en type 9

Sinds 2015 richten we het nieuwe type 9-onderwijs in binnen OV1-2-3 en GON.

Type 9 is er voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking. (IQ boven 60)

Hiervoor moesten we een kandidatuur indienen. Daarin maakten we duidelijk dat we over voldoende expertise beschikken om aan de noden van deze jongeren te voldoen. Niet alleen kennis, maar ook gedrevenheid en het beschikken over een goede begeleiding is erg belangrijk.  Elk dossier werd geadviseerd door AgODi (het Agentschap voor Onderwijsdiensten), de Onderwijsinspectie en de Vlaamse Onderwijsraad. Na een grondige screening kregen we een gunstig advies om vanaf september 2015 type 9 in te richten.

Elke leerling met ASS is anders en uniek.  De grote diversiteit onder de leerlingen met ASS maakt het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen uitdagend.

Onze leerlingen met ASS hebben nood aan een leersituatie die geïndividualiseerd, gestructureerd, gevisualiseerd en betekenisvol is.  De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de leerling en de gradatie van ASS.  We kiezen dus bewust voor een aanpak op maat. 

Deze aanpak op maat krijgt vorm in het individuele handelingsplan.  Dit document wordt voor elke leerling gemaakt op basis van informatie van de ouders, via zorggesprekken en via het cyclisch proces van handelingsplanning. Op regelmatige basis wordt dit geëvalueerd en bijgestuurd met het hele multidisciplinair team.

Een grote groep kinderen met autisme volgt op dit moment les in verschillende types van het buitengewoon onderwijs. Vanaf volgend schooljaar kunnen zij terecht in het nieuwe type 9. Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking blijven terechtkunnen in het type 2 van buitengewoon onderwijs.

Het nieuwe type 9 is onderdeel van het decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het zogenoemde M-decreet. Dat nieuwe type heeft betrekking op kinderen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben en niet in het gewoon onderwijs terechtkunnen.

Klik hier voor meer info i.v.m. onze: wwwwww  Separate auti-werking en Geïntegreerde auti-werking OV2 -OV3