Alternerende beroepsopleiding

Deze opleiding (ABO) reikt jongeren uit het BUSO een brug aan die hen moet helpen de grote overgang van school naar het werken in een bedrijf te verkleinen en te vergemakkelijken.

Wij doen een beroep op goed gestructureerde bedrijven die de cursisten gedurende 9 maanden de kans willen geven zich in te werken in de bestaande bedrijfscultuur gedurende 3 dagen per week. De overige 2 dagen krijgen de cursisten een bijkomende opleiding in de school, afgestemd op de werkervaring en de individuele noden.

De volledige coördinatie gebeurt door de school. Een speciaal begeleidingsteam wordt hiervoor samengesteld. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen het bedrijf, de school, de cursist/ouders en externe diensten (VDAB – RVA – CLB …)

Het werkervaringsbedrijf engageert zich door werkervaring aan te bieden met een grote kans op tewerkstelling. Het zorgt eveneens voor welomschreven taken, stelt een mentor aan die instaat voor de begeleiding van de cursist en zorgt voor regelmatig overleg met de betrokken partijen.

Na de alternerende beroepsopleiding is het de bedoeling dat de jongeren effectief ingeschakeld worden op de arbeidsmarkt, liefst in het bedrijf waar hun ABO-opleiding plaatsvond. We kunnen de laatste jaren rekenen op een zeer positieve doorstroom. Maar liefst 80% van onze jongeren kan tewerkgesteld worden binnen het stagebedrijf ofwel ergens anders op de arbeidsmarkt.

Welke zijn de voordelen voor de betrokken partijen?

Alle partijen halen, indien zij het spel ernstig spelen, alleen maar voordelen uit deze formule.

  • De jongere is tijdens zijn opleiding ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende. De beroepsinschakelingstijd loopt door tijdens de opleiding. De cursist blijft kinderbijslag ontvangen.
  • Na zijn ABO-opleiding wordt hij onmiddellijk tewerkgesteld in het bedrijf. Indien niet, heeft hij recht op een uitkering nadat de beroepsinschakelingstijd verstreken is. In een sollicitatiegesprek kan hij uitpakken met 9 maanden werkervaring.
  • Het bedrijf krijgt de mogelijkheid om op een kosteloze wijze iemand op te leiden. Daarna kan de keuze gemaakt worden of de jongere voldoet aan de gestelde eisen of dat hij beter past in een andere werksituatie. Het bedrijf kom dan mogelijk in aanmerking voor individueel maatwerk. Met de premies van individueel maatwerk kan het bedrijf de eventuele extra kosten voor de organisatie of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer compenseren.
  • De school op haar beurt kan er prat op gaan te kunnen meewerken aan de tewerkstelling van haar jongeren.
  • Jongeren die de opleiding afmaken, hebben recht op een motivatiepremie van € 500. Onze organisatie ontvangt voor dit project financiële steun van de Europese Unie